Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 3-3-2022

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 3-3-2022

Een warm welkom bij een nieuwe liveblog van de gemeenteraadsvergadering Velsen. In dit blog kunt u live meelezen wat er besproken wordt in deze raadsvergadering. Dit is tevens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onderaan deze pagina vindt u de bijbehorende bijlages.

Els Zorgdrager treedt vandaag op als voorzitter. De vergadering is geopend.

Agendapunt 3: Vaststellen agenda.

Agendapunt 4: Geen voorstel tot verandering besluitenlijst of notulen ingediend.

Agendapunt 5: Ingezonden brieven.

Dhr. de Winter (CU) doet een verzoek toch wijziging voor ingezonden brief c26.

Agendapunt 6: Aanwijzen accountant.

Aangenomen.

Agendapunt 7: Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven 2021.

Aangenomen

Agendapunt 8: Recycletarief.

Amendement 2 van 2022-nascheiden – VL

RaadspleinTV – Amendement Nascheiden

Dhr. Celik geeft een reactie op alle aandachtpunten die meegegeven zijn.

RaadspleinTV – Amendement Nascheiden – reactie wethouder

Stemmen amendement:
23 voor
10 tegen

Amendement 2 is aangenomen.

Raadsvoorstel nascheiden.

Geen stemming gewenst. Het raadsvoorstel is aangenomen.

Agendapunt 9: Rekenkamerrapport sturing op grote projecten – Raadsvoorstel

Geen stemming gewenst. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Nota Dierenwelzijn 2022-2025

RaadspleinTV – Interview Marc Hillebrink over Dierenwelzijn

Amendement 3 van 2022 – Dieren in het wild blijven opvangen

Geen stemverklaringen.

Stemmen:
10 voor
23 tegen

Amendement is verworpen.

Raadsbesluit nota Dierenwelzijn 2022

Unaniem aangenomen.

Motie 10 van 2020 – Evalueren nota Dierenwelzijn 2022

Na beraad trekt dhr. Hillebrink de motie in.

Agendapunt 11: Evenementenlocatiebeleid Velsen 2022

Amendement 4 van 2022 – Evenementenlocatiebeleid

RaadspleinTV – Amendement Evenementenlocatiebeleid
RaadspleinTV – Amendement Evenementenlocatiebeleid – mevr Stoelman

De vergadering wordt 5 minuten geschorst.

De vergadering is heropend.

Wethouder Verwoort geeft een reactie.

RaadspleinTV – Amendement Evenementenlocatiebeleid – Reactie wethouder Verwoort
RaadspleinTV – Amendement Evenementenlocatiebeleid

Dhr. Hillebrink trekt het amendement in.

Raadsbesluit evenementenlocatiebeleid

Raadsbesluit is unaniem aangenomen.

Motie 6 van 2022 – Evaluatie evenementenlocatiebeleid

Geen stemverklaringen.

Stemmen:
9 stemmen voor
24 tegen

Motie is verworpen.

De voorzitter last 10 minuten pauze in.

De vergadering is heropend.

Agendapunt 12: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Waal- en Dolfijnstraat te IJmuiden

Motie 7 van 2022 – Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat

Motie 7 van 2022 is unaniem aangenomen.

Voorzitter Zorgdragen stelt voor: agendapunt 13 verschuiven naar maandag in verband met de tijd.

Raad stemt unaniem voor. Maandag wordt agendapunt 13 besproken.

Agendapunt 14: Fractieverantwoording 2021

Raadsvoorstel Fractieverantwoording

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 15: Evaluatie raadsakkoord

Evaluatie Raadsakkoord Velsen

Voorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 16: Uitdaagrecht.

Amendement 9 van 2022-Uitdaagrecht gaat door

Amendement is aangenomen

Raadsbesluit uitdaagrecht (gewijzigd na de sessie)

Voorstel is anoniem aangenomen.

Motie 9 van 2022 – Achterstallig onderhoud, vocht en schimmelproblematiek in sociale huurwoningen

De vergadering wordt geschorst.

De vergadering is heropend.

De motie is ingetrokken.

Motie 11 van 2022-betuig steun aan Oekraïne-FIJ

Wethouder geeft aan dat de Oekraïense vlag al besteld is.

RaadspleinTV – Motie Oekraïne

Deze motie is unaniem aangenomen.

De raadsvergadering is voor vandaag beëindigd. Maandagavond wordt de vergadering voortgezet.

Bijlagen

Amendement 2 van 2022-nascheiden – VL

Raadsvoorstel nascheiden

Raadsvoorstel – Rekenkamerrapport sturing op grote projecten

Amendement 3 van 2022 – Dieren in het wild blijven opvangen

Raadsbesluit nota Dierenwelzijn 2022

Motie 10 van 2020 – Evalueren nota Dierenwelzijn 2022

Amendement 4 van 2022 – Evenementenlocatiebeleid

Motie 6 van 2022 – Evaluatie evenementenlocatiebeleid

Raadsbesluit evenementenlocatiebeleid

Motie 7 van 2022 – Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat

Raadsvoorstel Fractieverantwoording

Evaluatie Raadsakkoord Velsen

Raadsbesluit uitdaagrecht

Amendement 9 van 2022-Uitdaagrecht gaat door

Motie 9 van 2022 – Achterstallig onderhoud, vocht en schimmelproblematiek in sociale huurwoningen

Motie 11 van 2022-betuig steun aan Oekraïne