Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 23-12-2021

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 23-12-2021

Een warm welkom bij een nieuwe liveblog van de gemeenteraadsvergadering Velsen. Tevens de laatste raadsvergadering van het jaar 2021. In dit blog kunt u live meelezen wat er besproken wordt in deze raadsvergadering.

Kerstgroet gemeenteraad Velsen

De vergadering is geopend.

Vanavond telt de raadsvergadering 2 insprekers.

Inspreker Elta – Paul Vessies

Inspreker Paul Vessies Sportpark Elta
Elta

Inspreker Stadsbos in Venusstraat – Eenhoornstraat – Mevrouw Streefland

Inspreekster Meta Streefland over Tiny Forest

Agendapunt 4 is besloten.

Agendapunt 5 is besloten.

Agendapunt 6: Benoeming Functionaris Gegevensbescherming, is besloten.

Agendapunt 7: Zienswijze begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond, is besloten.

Agendapunt 8: Budget Sportpark Schoonenberg.

Meerdere partijen spreken een positieve stemverklaring uit.
Agendapunt 8 is aangenomen.

Agendapunt 9: Verordening Starterslening Velsen 2022. Amendement 17: “Starterslening voor starters uit- en gebonden aan Velsen”

Voorzitter Dales geeft een kleine toelichting.
Het amendement wordt gesteund door D66 Velsen, Velsen Lokaal, LGV, Forza!, PvdA, CDA Velsen, Christen Unie Velsen.

Sander Smeets (D66 Velsen), indiener amendement, spreekt dank uit voor brede steun.

Amendement 17 is aangenomen.
Geamendeerd Raadsvoorstel is aangenomen.

Interview Tilly Mastenbroek over de gemeentelijke starterslening

Agendapunt 10: Startdocument Platbodem Velserbroek.

Amendement 18: Gelijke Bouwhoogtes Platbodem

Joost Bleekman over gelijke bouwhoogtes Platbodem

Dhr. Bleekman (Velsen Lokaal) geeft een kleine toelichting over een alternatief, lagere bouw, en hoogte gelijk trekken. Dhr. Smeets (D66 Velsen) stelt voor een motie te maken van dit amendement. Dhr. Hoekstra (GL) steunt dit amendement, echter vraagt dhr. zich af of dit amendement vertraging op kan leveren voor de bouw van de woningen. Ook hij steunt het voorstel hier een motie van te maken om deze vertraging te voorkomen.

Bram Diepstraten spreekt als vervangend portefeuillehouder.

Reactie Wethouder Bram Diepstraten over gelijke bouwhoogtes Platbodem

Leen de Winter (CU) verzoekt een schorsing om te overleggen met Dhr. Bleekman (Velsen Lokaal).

Voorzitter Dales schorst de vergadering.

De vergadering is heropend.

Dhr. Bleekman geeft aan dit amendement uiteindelijk niet in te dienen en wil graag een stemverklaring geven bij het raadsvoorstel.

Voorzitter Dales gaat over op de stemverklaringen voor het raadsvoorstel.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Voorzitter Dales last een korte pauze in van 10 minuten.

De vergadering is heropend.

Agendapunt 12: Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond.

Voorzitter Dales gaat over op de stemverklaringen voor het raadsvoorstel. Voorstel is unaniem aangenomen.

Motie 27: “Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht”

Dhr. Celik (Velsen Lokaal), indiener motie, geeft een toelichting.

Toelichting motie van Süleyman Celik over de opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht

Motie 27 is met 1 stem tegen aangenomen.

Agendapunt 13: Paraplubestemmingsplan ‘Woningsplitsing en onzelfstandige bewoning’

Agendapunt 13 is unaniem aangenomen door de raad.

Agendapunt 14: Verordening tot wijziging APV.

Dhr. Hillebrink (D66 Velsen) wenst een toevoeging in de APV betreffende meldpunt vogeloverlast.

Stemverklaring van Marc Hillebrink over APV Vogeloverlast

Agendapunt 15: Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.

Dit agendapunt is niet alleen gericht op luchtkwaliteit maar ook op een gezonder leefpatroon van de inwoners van Velsen.

Geagendeerd als hamerstuk.

Agendapunt 15 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 16: BIZ Havengebied IJmuiden 2.0.

Agendapunt 16 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 17: Beleidskader participatie.

Agendapunt 17 is unaniem aangenomen.

Motie 18: Dorpsdialoog bij uitwerking Pont tot Park.

CDA geeft aan deze motie mede te ondertekenen. Echter gebeurde dit later op de dag waardoor zij niet vermeld staat op de motie zoals ingediend.

Er zijn een aantal vragen gesteld richting de portefeuillehouder, Bram Diepstraten.

Reactie wethouder Bram Diepstraten over dorpsdialoog bij uitwerking Pont tot Park

Motie 28 is aangenomen met stem van VVD tegen.

Interview met Sander Smeets over het dorpsdialoog bij uitwerking Pont tot Park

Motie 29 vreemd aan de orde van de dag: Verlenging korting strandpaviljoenhouders stranden IJmuiden.

Er zijn een aantal vragen gesteld richting de portefeuillehouder, Bram Diepstraten.

Meerdere partijen stellen voor deze motie niet in te dienen. Dhr. Smeets trekt de motie in.

Sluiting raadsvergadering. Voorzitter Dales geeft Reggermont (CDA Velsen) het woord. Dankt partners voor hun werk en er is een kleinigheidje geregeld vanuit de “Lief en Leed pot”.

Voorzitter Dales sluit de vergadering af. Richt zich tot alle fracties en dankt deze voor hun inzet de afgelopen periode. Met het oog op de maatregelen van afgelopen periode en de flexibiliteit die getoond is door alle fracties door op afstand mee te werken aan zowel de raadsessies als de raadsvergaderingen. Voorzitter Dales is hier trots op en vindt dit een voorbeeld voor de bevolking.

Frank Dales wenst een ieder fijne dagen en een fijne jaarwisseling en kijkt positief naar het jaar 2022.

Bedankt voor het lezen.