Lees terug: Begrotingsvergadering 2022 – 4 november 2021

Lees terug: Begrotingsvergadering 2022 – 4 november 2021

Lees hier de Begrotingsvergadering 2022 terug.


Interview Nathánaël Korf, vertrouwenscommissie, over het advies voor de herbenoeming burgemeester Dales
Interview Frank Dales over het advies van herbenoeming als burgemeester

17.09 Voorzitter Dales opent de openbare begrotingsvergadering 2022.
Eerst een kleine introductie betreffende de nieuwe maatregelen ivm Corona. Er wordt niet tot vrijdag afgewacht, de raad zit zoals geadviseerd weer op 1,5 meter afstand van elkaar. Voorzitter Dales complimenteert de raad met het snelle en adequate reageren op de nieuw aangekondigde maatregelen.

Mevr. Turnhout en dhr. Turnhout zijn vandaag jarig. Een felicitatie.

Er wordt verzocht goed op de tijd te letten indien er gesproken wordt. De intentie is vandaag om 23.00 de vergadering af te ronden. Indien de vergadering vandaag niet afgerond kan worden, wordt deze aankomende maandag voortgezet.


Agendapunt 2: Vastellen vergadering. 4 amendementen en 4 moties.
Geen voorstel van een wijziging van de agenda ontvangen. Voorstel wel af en toe te pauzeren. Voorstel agenda ongewijzigd vast te stellen.


Agendapunt3: motie 18: vreemd aan de orde van de dag Kunstgrasvoetbalveld v.v. IJmuiden.

Dhr. Koppes (VV) verlaat de zaal i.v.m. belangenverstrengeling.
Mevr. Ouderkeren leest dictum voor.
Dhr. Sintenie (CDA) spreekt dat er al lang gewacht wordt op dit kunstgrasveld.
Dhr. Kwant sr (LGV) geeft aan dat de sportvereniging snel groeit en er groot behoefte is aan een nieuw grasveld.
Dhr. Scholts (Forza! IJmond) stelt voor eventueel einde kwartaal 2021 nog met een voorstel te komen maar beseft dat dit wat kort dag kan zijn.
Dhr. Karateke (PVDA) ziet graag dat dit onderwerp los gekoppeld van alle andere ontwikkelingen zodat dit grasveld snel gerealiseerd kan worden.
Dhr. de Winter (CU) vindt ook dat het erg lang duurt en stelt ook voor dit met voorrang door te laten gaan.
Mevr. Koedijker (PS) stelt dat er meerdere verenigingen wachten op verbetering en wil eerst onderzoek of er een potje is voor dit grasveld. Indien dit niet het geval is stelt zij dat er onderzoek moet komen naar de noodzaak en of het geld niet ander gebruikt kan worden.

Wethouder Bram Diepstraten: Dankt voor deze motie. Het collega voelt deze motie ook. Geeft aan dat er een potje is voor revitalisering van sportpark Schoonenberg. Echter zijn de totale kosten op dit moment hoger dan is gereserveerd.
Geeft aan dat er genoeg gekeken is naar andere sportverenigingen. Andere verenigingen worden ook betrokken bij deze aanpassingen. Als antwoord op vraag dhr. Scholts (Forza! IJmond): Het streven is inderdaad laatste kwartaal 2021 met een voorstel te komen.

Reactie indiener mevr. Ouderkerker (VVD): geen reactie.
Stemverklaring: Dhr. De Ruig (D66V): Stemmen in met deze motie.

Motie 18 is aangenomen.


Voorzitter Dales leest agenda Begrotingsvergadering voor.
Voorzitter Dales vertelt dat er wordt gestart met de algemene beschouwing. Interrupties zijn tijdens deze beschouwing niet toegestaan.

Fractie CU mag starten, hierna volgt Forza! IJmond.


Dhr de Winter (CU): Klik hier om de algemene beschouwing van de Christen Unie te lezen.


Dhr. Scholts (Forza! IJmond): Klik hier om de algemene beschouwing van Forza! IJmond te lezen.

Interview Sander Scholts over de veiligheid op de Kanaaldijk

Van Koten (PS): Bezuinigen op maatschappelijke zorg wordt teruggedraaid. Inzetten op armoedebestrijding en goede jeugdhulp. PS pleit voor onderzoek naar de koopgarantregeling. Spreekt de intentie uit extra middelen die ontvangen worden te oormerken to besteding van het sociaal domein. Energiearmoede moet bestreden worden. Het sociaal minimum zou verhoogd moeten worden.


Dhr. Kwant (LGV): Waakzaamheid blijft geboden. Voorzichtig zouden zeer urgente zaken gedekt kunnen worden zoals bijvoorbeeld de jeugdboa’s. Dit wordt nu incidenteel ingezet. LGV wil deze jeugdboa’s structureel ingezet zien na 2022. Veiligheid op straat staat bovenaan.
LGV heeft motie ingediend om aanstelling van deze boa’s structureel in te zetten.
Voorzieningen WMO strakker ingezet. Huishoudelijke hulp blijft budgetsluiper. 209 miljoen euro meer uitgegeven in 2020 in vergelijking met 2019. 64% mensen met inkomen tussen 40.000-20.000 euro vragen huishoudelijke hulp WMO aan.
LGV is helder met betrekking luchtkwaliteit. Zij heeft regelmatig rapportage aangevraagd betreffende deze luchtkwaliteit. Willen grote stappen maken hierin.
LGV kan zich volledig vinden in inzet armoedebestrijding en het taboe verbreken van het hebben van schulden.
LGV is sceptisch over woningbouw. Hierin is afgelopen jaren geen vaart gemaakt.
Voortbestaan Schouwburg Velsen: Vindt dat gemeente Velsen ten alle tijden een toegankelijk podium moet hebben. Professioneel en amateur.


Dhr. Schollink (VVD): Klik hier om de algemene beschouwing van de VVD te lezen.


Mevr. Eggermond (CDA): Spreekt uit het fijn te vinden dat er een positief geluid gehoord kan worden. Er is behoorlijk ingeteerd op weerstand vermogen. Zijn veel taken bij gekomen zoals bijvoorbeeld kosten voor jeugdzorg. Een toezegging vanuit het rijk financiële middelen beschikbaar te stellen voor (jeugd)zorg geeft hoop.
Inwoners Velsen hebben veel in moeten leveren ivm corona. Het elkaar niet kunnen ontmoeten, niet kunnen sporten, niet naar school te kunnen.
Het gaat nu weer redelijk goed met de horeca en inwoners. Is echter van mening dat er een goed oog gehouden moet worden op mensen waar het niet goed mee gaat. Mensen in armoede die bijvoorbeeld hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
Er is nog genoeg uitdaging in de gemeente zoals bijvoorbeeld het plaatsen van statushouders.
Spreekt dank uit voor vele werk die verricht is met deze begroting.


Dhr. Sitompul (GroenLinks): Komend jaar lijken financiële zorgen gedeeltelijk voorbij. Door financiële steun rijk hoeft er volgend jaar minder bezuinigd te worden. GL kan zich goed vinden in de beleidskeuzes die zijn voorgelegd.
GL is blij dat er afspraken zijn gemaakt om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen.
GL blijft zich inzetten voor een groene leefomgeving.
GL wil wonen betaalbaar maken. Vooral voor mensen die moeite hebben een woning te vinden. GL is van mening dat alleen bouwen niet de oplossing is. Vooral inzetten op betaalbaar en duurzaam wonen. Als er woningen gebouwd worden die inwoners niet kunnen betalen lossen de problemen niet op.
De aanpak jeugdzorg: GL heeft zich hier de afgelopen jaren veel voor ingezet. GL is blij dat er een ruim budget wordt ingezet voor deze groep.
Leefbaarheid en veiligheid staat hoog in het vaandel bij GL. Schaart zich volledig op het goed inzetten van de jeugdboa’s en deze structureel te maken in plaats van incidenteel.
GL kiest er voor verantwoord te blijven begroten met het ook op duurzaam Velsen.


Mevr. Vos (Velsen Lokaal): Kijkt positief terug op afgelopen periode.
Er zijn meerdere momenten van reflectie geweest. Iedere partij heeft zich kunnen profileren. Vindt wat er in Velsen gebeurt, uniek is. Vanzelfsprekend strijdt iedere partij voor haar verkiezingsbelofte.
Er is ruimte en de wil om gezamenlijk de schouders te zetten onder de vragen en taken vanuit het rijk die worden opgelegd.
Alleen met structurele financiën kunnen wij onze taken goed uitvoeren. Inwoners en organisaties worden steeds meer betrokken bij politieke besluiten.
Spreekt over de jarenlange tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg en spreekt positief over de financiële steun die voortkomt vanuit het rijk.


Dhr. Hendriks (PvdA): Klik hier om de algemene beschouwing van de PvdA te lezen.


Dhr. Smeets (D66V): Kijkt graag terug op afgelopen periode. Is over het algemeen tevreden. Echter ziet nog veel kansen op bepaalde punten te verbeteren zoals woningen nabij Ruïne van Brederode. D66V wil inwoners meer centraal zien in keuzes raad.
In grote lijnen kan D66V zich prima vinden in deze begroting. Echter vindt het onverdedigbaar dat er bezuinigd werd op eenzaamheidsbestrijding.
Steunt lokale klimaatakkoord. Velsen is druppel op gloeiende plaat in dit onderwerp. Spreekt zorgen uit over behalen van klimaatdoelstellingen. Ook wordt gesproken over rapport RIVM luchtkwaliteit gemeente Velsen en de IJmond. Vindt het ondenkbaar dat er geen serieuze stappen worden gezet betreffende luchtkwaliteit na dit uitgekomen rapport.
Hoop dat er genoeg partijen zijn die in de toekomst hun visie deelt.


Vergadering wordt zo geschorst om iets te eten. Voorzitter Dales legt nadruk op 1,5 meter maatregel en vraagt of iedereen hier gehoor aan wilt geven.


Tijdens de pauze is er een presentatie gegeven over de Visie op Velsen 2050 – Duurzaam verbinden.

Visie op Velsen 2050 – Duurzaam verbinden

19.36: Voorzitter Dales heropent de vergadering.

Stelt voor amendementen separaat te behandelen zoals in een normale raadsvergadering. Iedereen stemt in.


Start met amendement 12 amendement sociale veiligheid.

D66V geeft een korte toelichting over dit amendement.
Bij uitvoering Safe Streets bleek er niet genoeg budget aanwezig te zijn. D66V en GroenLinks willen graag dat hiervoor een budget voor beschikbaar wordt gesteld.

Forza! IJmond geeft aan het belangrijk te vinden dat meisjes en/of vrouwen veilig over straat moeten kunnen gaan.
Mevr. Eggermont (CDA) vraagt zich af waarom er een groot gedeelte van het budget op gegaan is aan het inhuren van personeel. Wil weten wat het werkbudget precies inhoudt.
Mevr. Koedijker (PS) geeft aan dat er voor deze kwestie budget vrij moet komen en steunt dit amendement.
Mevr. Ouderkerker (VVD) steunt de kwestie. Vraagt zich echter af waarom er grotendeels gesproken wordt over discriminatie in dit amendement en er niet breder ingezet wordt.
Mevr. Wolfs (Velsen Lokaal) steunt dit amendement.
Dhr. Hendriks (PvdA) geeft aan dat het iets onduidelijk is. Naar zijn mening is er al een budget aanwezig en wil hier graag duidelijkheid. Steunt het initiatief, echter geeft aan dat er een solide begroting is en er nu iets verandert zou moeten worden.
Mevr. Turnhout (GroenLinks) vindt het heel belangrijk dat de gemeente zich actief inzet voor Safe Streets. Safe Streets mag niet alleen een naam zijn maar een actieve status hebben in de samenleving. Vandaar dit amendement om dit te kunnen behalen.

Wethouder Verwoort geeft een toelichting. Weerlegt de opmerking dat een groot deel van het budget op zijn gegaan aan personeelskosten. Alsmede is er een budget van 27.000 euro per jaar beschikbaar vanuit het Rijk voor bijvoorbeeld antidiscriminatie.

Dhr. Hillebrink (D66V) legt uit dat de gevraagde middelen voor meerjaars perspectief beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat er voor de perspectiefnota 2022 een evaluatie plaatsvind. De genoemde 15.000 euro is een schatting van wat er nodig zou zijn aankomende periode. Voorzitter Dales legt uit dat er normaliter geen werkbudget is voor deze kwestie. Door middel van de berekening van 1200 euro per project, zouden ca 10 projecten gerealiseerd kunnen worden.

Mevr. Ouderkerken (VVD) vraagt zich af of dit budget breder ingezet kan worden op meerdere vlakken in de sociaal veiligheid.
Meerdere raadsleden steunen deze vraag en willen graag antwoord of dit haalbaar en mogelijk is.
Mevr. Turnhout verzoekt een schorsing om te overleggen.
Schorsing tot 20.10.


20.13: Voorzitter Dales heropent de vergadering.

Dhr. Hillebrink (D66V) geeft aan dat er een kleine wijziging is in het amendement. Het woord discriminatie is er uit gehaald zodat dit budget breder ingezet kan worden in de sociale veiligheid.

Dhr. de Winter (CU) vindt dat er een aanpassing moet komen. In plaats van werkbudget sociale veiligheid: werkbudget Zorg- en sociale veiligheid. Voorstel wordt overgenomen en aangepast.
Forza! IJmond sluit zich aan bij het amendement zoals hij nu is.
Dhr. Hendriks wil kort overleggen met zijn fractieleden hoe zij nu gaan stemmen.
Mevr. Eggermont (CDA) is tevreden over het gewijzigde amendement.
Mevr. Ouderkerken (VVD) gaat akkoord met deze wijziging.


Amendement 13: Serieus werk maken van luchtkwaliteit en gezondheid in Velsen.
Dhr. Hoekstra (GroenLinks) wil een groene kleur in de begroting betreffende deze kwestie. Hoop op brede steun van dit amendement.
Dhr. Smeets (D66V) geeft aan dat er 213 bedrijven zijn die werken met chemische stoffen. Hier valt veel winst te behalen volgens D66V.

Interview Gideon Nijemanting over luchtkwaliteit

Wethouder Verwoort geeft aan dat de intentie is te voldoen aan de begroting en het werk maken van goede luchtkwaliteit. Niet alleen Tata maar ook Schiphol en snelwegen in de omgeving werken mee aan de verminderde luchtkwaliteit.

Dhr. Smeets (D66V) spreekt dankbaarheid uit voor de brede steun voor dit amendement.
Geen behoefte aan stemming. Amendement 13 is unaniem aangenomen.


Verder met amendement 14: Oormerken extra inkomsten Jeugdzorg.
VVD en LGV vragen zich af of het extra budget die gevraagd wordt in dit amendement, wel te oormerken is.
Dhr. De Ruig (D66V) vraagt zich af, indien er geld overblijft, of deze gelden dan terug gestopt worden in het sociaal domein.
Dhr. Korf (Velsen Lokaal) geeft aan dat er financiën vanuit het Rijk beschikbaar gesteld moet worden.

Meerdere raadsleden kunnen de intentie van dit amendement waarderen. Echter wordt er, naar hun mening, een extra beperking opgelegd betreffende sociaal domein. Er zijn meerdere factoren afhankelijk van dit budget.
Reactie wethouder Verwoort over budget.
Dhr. van Koten (PS) geeft aan dat 60% van het budget over deze kwestie gaat. Dit amendement zou hier sturing aan gegeven worden.
Stemverklaring: De intentie wordt door veel partijen gesteund ondanks meeste raadsleden tegen stemmen.
Amendement 14 is verworpen.

Interview Robert van Koten over zijn amendement met betrekking tot het Sociaal Domein

Amendement 15 Kanaaldijk in 2022 aanpakken.
Dhr. Scholtz (Forza! IJmond) geeft toelichting. Verzoek is vrijkomende budgetten investering Kanaaldijk met 1 jaar te vervroegen naar 2022.
Dhr. de Winter (CU), tevens stemverklaring, vindt dit een belangrijk onderwerp en geeft zijn steun voor dit amendement. Met het oog dit zo snel mogelijk te realiseren.
Voorzitter Dales vermeldt dat er wat technische wijzigingen worden gemaakt, vraagt of er gestemd kan worden.
Amendement 15 is unaniem aangenomen.


Stemming geamendeerde begroting.
Geamendeerde begroting unaniem aangenomen.


Voorzitter Dales schorst kort de vergadering.


21.42: De vergadering is heropend.


Motie 19 van 2021: Doelstelling voor afvalbeleid.
Dhr. Sitompul (GroenLinks) vraagt wat er nu daadwerkelijk bereikt wordt met dit amendement. Ziet de doelstellingen niet behaald worden.
Dhr. de Winter (CU) geeft aan dat de raad hier nog niet klaar voor is. De 100 kilo gaan ze niet halen volgens dhr. Deze motie geeft draagvlak om in de toekomst deze doelen wel te behalen.
Dhr. Sintenie (CDA) geeft aan dat de doelstelling continu niet bereikt worden. Juicht hierdoor de motie toe en ziet dit als draagvlak.

Reactie wethouder Floor Bal over het recycletarief

Dhr. Kuin (D66V) geeft aan dat de 100 kilo per huishouden voor 2020 vast stond. Dit is niet behaald. Feit is, volgens dhr., dat de 100 kg per huishouden wel een keer behaald moet worden. Stelt voor een sessie te houden over deze doelstelling.
Motie wordt in stemming gebracht: Aangenomen.


Motie 20: koopgarantieregeling.
Omwille van tijd geen korte pauze.
Dhr. Hendriks (PvdA) vraagt indiener PS of de intentie is sociale huurwoningen te verkopen en vraagt zich af of de gemeente hier over kan beslissen.
Dhr. Kwant sr. (LGV) vraagt zich af of er onderzoek kan komen naar een minimale aanhouding van een koopwoning in jaren. Zodat starters of investeerders niet binnen korte tijd hun huidige woning met grote winst kunnen verkopen, maar een minimum van 5 jaar aan moeten houden voordat er over gegaan kan worden op verkoop van de woning.
Wethouder Bal geeft nog een kleine toelichting. Vraagt of er een sessie gehouden kan worden met daarbij de betreffende onderzoeken.
Mevr. Koedijker (PS) legt uit dat er op dit moment sociale huurwoningen verkocht worden en wil met deze regeling bereiken dat deze woningen betaalbaar blijven voor die starter.
Motie is unaniem aangenomen.


Motie 21 Energiearmoede.
Mevr. Ouderkerken (VVD) vraagt zich af in hoeverre de gemeente hierin zeggenschap heeft of dat het Rijk hierin meer financieel aandeel in moet hebben.
Mevr. Turnhout (GroenLinks) geeft aan dat er teveel armoedelabels ontstaan. Energiearmoede, zou naar mening, niet als apart label neergezet moeten worden maar als armoede in het algemeen.

Ilse Turnhout, Ben Hendriks en Leen de Winter over de subsidie energietarief.


Dhr. Nijemanting (CDA) spreekt over verduurzamen van woningen om deze armoede te beperken. Geeft aan dat de mensen die hierin terecht komen, mensen zijn die al langer in financiële problemen zitten of rekeningen niet kunnen betalen.

Reactie Wethouder Marianne Steijn – Vraag Leen de Winter over subsidie energietarief
Reactie Wethouder Marianne Steijn over subsidie energietarief

Mevr. Koedijker (PS) geeft aan dat er juist een label moet hangen aan bepaalde vormen van armoede om deze goed onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van de verschillende soorten armoede die bestaan.
Stemming: Motie 21 unaniem aangenomen.

Interview Leen de Winter over de energiearmoede
Interview Ilse Stoelman Energiearmoede

Motie 22 Aanstellen jeugdboa’s (structureel).
Dhr. Hillebrink (D66V) spreekt zijn zorgen uit of de boa’s niet de functie van de wijkagent over gaat nemen. Wil daarbij graag horen wat het risico is dat als deze jeugdboa’s een andere baan zoeken indien er geen structurele toewijzing komt. Indien de extra gelden vanuit het Rijk er niet komen, waar dit geld dan vandaan komt.

Discussie dhr. Sitompul en dhr. Hendriks – Jeugdboa’s


Dhr. Hendriks (PvdA) wil graag zien waar uit terugkomt dat deze boa’s over een aantal jaar nog nodig zijn.
Mevr. Koedijker (PS), PS is geen voorstander deze boa’s structureel in te zetten. Vraagt zich af of deze functie op een later stadium eventueel gevuld kan worden met jeugdwerkers.
Er wordt door meerdere partijen genoemd dat dit een beslissing is die in de perspectiefnota 2023 genomen zou worden.

Reactie portefeuillehouder dhr. Dales over de jeugdboa”s

Reactie indiener dhr. Aardenburg (LGV): benadrukt de zware tekorten tbv boa’s. Vindt het belangrijk dat hierin zekerheid gegeven wordt.
Dhr. Hendriks (PvdA) wil weten hoeveel boa’s er dan nodig zouden zijn om de doelstelling te behalen.
Stemming: Motie 22 is verworpen.

23.38: Voorzitter Dales sluit de vergadering. Bedankt voor het kijken.

Kijk hier de begrotingsvergadering 2022 terug:

Documenten behorend bij dit verslag:

Algemene beschouwing Christen Unie:

Algemene beschouwing Forza! IJmond:

Algemene beschouwing VVD:

Algemene beschouwing PvdA: