Advies voor herstel van de natuur in Kennemerland-Zuid

Advies voor herstel van de natuur in Kennemerland-Zuid
Foto: Ecologische Autoriteit


De provincie Noord-Holland doet zijn best om de natuur in Kennemerland te herstellen. De Ecologische Autoriteit adviseert: doe meer onderzoek in een ruimer gebied en ga door & verder met je maatregelen.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland valt onder een Natura 2000 gebied, dat loopt van het Noordzeekanaal tot aan Noordwijkerhout. Belangrijk en waardevol daarin zijn de brede, heel kalkrijke duinen en de strandwallen daarachter met mooie oude duinen. In de binnenduinrand liggen oude landgoedbossen met goed ontwikkelde stinzenflora, dat zijn verwilderde en kleurrijke sierplanten zoals sneeuwklokjes, longkruid en Haarlems klokkenspel.

Duinen groeien dicht

Provincies moeten per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied onderzoeken of ze de goede en voldoende maatregelen nemen. De Ecologische Autoriteit beoordeelt of dat gebeurt op basis van alle beschikbare en juiste informatie. De Autoriteit ziet dat de duinen ten noorden en zuiden van de Waterleidingduinen dichtgroeien, en dat er nauwelijks nog konijnen zijn die deze planten opeten. Zo kan de wind niet zorgen voor verstuiving, die bij dat duingebied hoort. Daarnaast zijn er teveel damherten, die jonge planten en bomen opeten. Er is heel veel recreatie en het gebied heeft last van teveel stikstof.

Adviezen aan de Provincie

De analyse van de Provincie, op grond waarvan zij maatregelen nemen, bevat te weinig informatie om te kunnen beoordelen of en hoeveel de natuur in dit gebied achteruit gaat. Laat daarom een Landschaps Ecologische Analyse opstellen, die het gebied in Noord- én Zuid-Holland bekijkt. En nog liever: pak dan gelijk het terrein om het Natura 2000-gebied mee. Dan weet je beter hoe het ermee staat, en kun je gepaste maatregelen nemen. Verder moet de stikstofuitstoot omlaag, zouden de duinen moeten kunnen stuiven en moet je gebieden afbakenen voor recreatie. Het natuurbeheer van de provincie om te snel groeiende plantensoorten én de damherten terug te dringen, is goed. Sterker nog: daar mag wel een tandje bij.

Wie het hele advies van de Ecologische Autoriteit wil lezen, kan hier kijken: Adviezen – Ecologische Autoriteit/5060.