Agenda raadsvergadering 30 november

Agenda raadsvergadering 30 november
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Van de redactie

Vanavond is er vanaf 19.30 uur weer een raadsvergadering in het gemeentehuis. Vanaf 19.00 uur zijn bezoekers welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De vergadering zelf start om 19.30 uur. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

Lees hier de agenda van de vergaderging:

Raadsvergadering 30 november
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
– inspreken inwoners
– vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 2 november van 2023
5 Ingekomen stukken
Besluitvorming
6 Belastingverordeningen 2024
7 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht stichting IJmare
8 Vaststellen Kadernota Grondprijzen 2023 van het grondbeleid
9 Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023
10 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit
11 Procesverordening nadeelcompensatie Velsen 2024
12 Beleidsregel ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten categorie 1 Velsen 2024
13 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2023
14 Nota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Velsen 2023
15 Intern controleprotocol 2023
16 Actualisatie verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet
17 Wijziging GR Beschermd Wonen en Zienswijze Ontwerpbegroting 2024-2026 en Ontwerpbijdragebesluit 2024 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
18 Algemene Subsidieverordening Velsen 2023
19 Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Waal- en Dolfijnstraat
20 Sluiting