Raadsessies en vervolg vergadering over opvangschip

Raadsessies en vervolg vergadering over opvangschip

Op 23 maart vinden er weer raadsessies plaats. Bovendien worden de raadsessies gevolgd door een extra raadsvergadering over de asielboot. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De sessies starten om 19.30 uur. Vanaf 21.30 uur volgt een raadsvergadering over het opvangschip. RTV Seaport doet vanavond live verslag van deze vergadering.

Sessie: Prioritering woningbouwlocaties
Momenteel wordt er op veertig verschillende locaties in de gemeente Velsen actief gewerkt aan het realiseren van woningen en op verschillende andere locaties willen de gemeente en initiatiefnemers ook woningen bouwen, maar daar zijn onvoldoende middelen voor. De raad moet een besluit nemen over met welke uitgangspunten in het hoofd het college nieuwe woningbouwinitiatieven voorrang moet geven. En gaat, voorafgaande aan dit besluit, in deze sessie in gesprek met elkaar om een oordeel te vormen. 

Sessie: Velsen in de regio
In de vorige raadsperiode is er een heroriëntatie geweest van de positie van de gemeente Velsen in regionale verbanden. In deze sessie zal de huidige raad geïnformeerd worden over het eerdere proces, de opties voor samenwerking die nu voorliggen voor de regionale verbanden en de voor- en nadelen van deze opties. Daarnaast wordt de inhoud van de samenwerking ook gelijk meegenomen. Burgemeester Dales en wethouder Verwoort informeren de raad over de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de regio, de strategie en de inhoud. Hierbij wordt ook ingezoomd op één van de samenwerkingen en hoe deze eruit kan zien. Ook zal de raad met elkaar in gesprek gaan over welke informatie zij nodig achten om een beslissing te kunnen nemen over regionale samenwerking.

Sessie: Pont tot Park – voortgang en aanpak participatie
De gebiedsvisie Pont tot Park is op 25 november 2021 vastgesteld. Dit is een globaal kader voor de ontwikkeling van dit gebied op basis waarvan het gesprek met belanghebbenden kan worden gevoerd. Op 23 december 2021 is een motie aangenomen in de gemeenteraad waarbij het college is opgeroepen om bij de uitwerking van Pont tot Park een uitgebreide participatie in te richten. In deze sessie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitwerking van de gebiedsvisie en de aanpak van de participatie hierop in de komende maanden, waaruit een verdere ontwikkelstrategie moet ontstaan. Hierover zal de gemeenteraad in de zomer een besluit nemen.

Vergadering: Uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord over opvangschip en voortgang onderzoek naar andere locaties voor vluchtelingenopvang
Vanaf 21.30 start een vervolg van de raadsvergadering van donderdag 16 maart. Aan het einde van deze vergadering op 16 maart werd een amendement in stemming gebracht over het wegschuiven van alle alternatieven voor locaties, en het focussen op Zijkanaal C als alternatieve locatie om vluchtelingen op te vangen. Het gaat hier om een specifieke groep asielzoekers met extra binding in de regio. Nadat er 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen het amendement waren, werd de vergadering gestaakt en besloten om deze op donderdag voort te zetten.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.