Raadsessies van 19 januari

Raadsessies van 19 januari

Op 19 januari 2023 vinden de eerste raadsessies van 2023 plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

19 januari sessies vanaf 19.30 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u welkom te heten in de burgerzaal van het gemeentehuis.  U kunt dan in gesprek met de aanwezige raads-  en steunfractieleden.

Sessie: Kleuren van de begroting 2.0 (vanaf 19.30 uur in Raadzaal
Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad met een motie verzocht begin 2023 een extra sessie te houden om de begroting verder in te kleuren en om de actuele financiële situatie van de gemeente te bespreken.  Dit geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om informatie op te halen over het voorstel van het college over de inkleuring van de begroting en indien gewenst kan raad nog voorstellen doen om  de begroting aan te passen.

Sessie: Sluizenroute (vanaf 21.30 uur in Raadzaal)
In april 2018 ging de sluisroute dicht als gevolg van werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis. In eerste instantie beloofde Rijkswaterstraat dat de route in april 2019 weer open zou gaan, maar dat bleek niet haalbaar. De opening werd vervolgens meermaals uitgesteld en nog steeds is deze nog niet geopend.
Hierom wil de gemeenteraad in gesprek met Rijkswaterstaat over de wijze waarop zij omgaan met de sluizenroute en welk effect dit heeft op het vertrouwen van de inwoners van Velsen in de overheid.

De gemeenteraad wil weten welke belemmeringen er zijn voor openstelling van de route.

Sessie: Actualisatie nota bodembeheer Velsen (vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)
Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt gebruik van de bodem. De gemeente Velsen wil de kwaliteit van de bodem nu en in de toekomst goed beschermen. Daarom gelden voor bodemactiviteiten naast landelijke ook lokale regels. Deze regels staan beschreven in de Nota Bodembeheer regio IJmond 2016-2026. Deze nota geldt als praktische richtlijn voor het hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie op landbodem. De nota is geactualiseerd, zodat ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 de gemeente in staat is om toezicht te houden op bodemactiviteiten.

Sessie: Burgerinitiatief woonruimte voor jongeren en starters (vanaf 21.30 uur in Schoonenbergzaal)
Op 12 mei 2022 is het burgerinitiatief ‘woonruimte voor jongeren en starters’ besproken in de gemeenteraad. Dit burgerinitiatief ging over het bouwen van betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters op de voetbalvelden die niet of nauwelijks gebruikt worden en eigendom zijn van de gemeente. Tijdens deze vervolgsessie wordt toegelicht hoe het burgerinitiatief is behandeld door het college en wat de vervolgstappen zijn. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om een betaalbare woningvoorraad te realiseren en te behouden.

Sessie: Collectieve zorgverzekering voor minima 2024 (vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)
Om de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen en in het bijzonder mensen met een chronische ziekte of beperking te verbeteren, biedt de gemeente Velsen sinds 2019 een collectieve zorgverzekering aan. De gemeente levert daarin een bijdrage aan de premie voor de aanvullende pakketten. Hiermee hopen we te voorkomen dat minima medische schulden opbouwen en niet of te laat de benodigde zorg krijgen. 
In de raadssessie van 16 juni 2022  heeft de raad de wens geuit om de verschillende opties te bekijken voor de besteding van het geld dat hieraan wordt uitgegeven. Deze sessie is bedoeld om de gemeenteraad een beeld te geven van de afwegingen die zijn gemaakt om te komen tot de keuzes in de huidige regeling. Daarnaast wordt de raad gevraagd hoe zij het budget voor de collectieve zorgverzekering vanaf 2024 wil inzetten.

Sessie: Nota reserves en voorzieningen (vanaf 21.30 uur in Rooswijkzaal)
Deze nota geeft de regels en richtlijnen rondom de reserves en voorzieningen en geeft aan wanneer onttrekkingen en toevoegingen kunnen plaatsvinden. Met deze nota kan de gemeenteraad kaders stellen. Deze zijn erop gericht de raad zoveel mogelijk transparantie en grip te bieden. Door een juist inzicht in deze cijfers wordt de beleidsruimte voor de gemeenteraad beter zichtbaar. De raad bepaalt of reserves worden ingesteld en hoe deze worden ingezet.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.