Bekijk hier terug: RaadspleinTV – Raadsessies van 10 november

Bekijk hier terug: RaadspleinTV – Raadsessies van 10 november

De samenvatting van de raadsessies van gemeente Velsen bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Kadernota Veiligheid Velsen (vanaf 19.30 uur in Raadzaal)
Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast. Gemeenten hebben met veel veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en ondermijnende criminaliteit. Effectieve inzet van de gemeente op het gebied van veiligheid vereist keuzes  − keuzes over o.a. prioriteiten en samenwerking met veiligheidspartners.
Voordat de raad de kadernota kan vaststellen moet de raad een actueel beeld hebben van de veiligheid in Velsen. De Veiligheidsanalyse geeft dat inzicht. Deze beschrijft aan de hand van cijfers, informatie, onderzoeksresultaten en participatie de veiligheid in Velsen.

Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging (vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)
De Rekenkamercommissie Velsen heeft onderzoek laten doen naar informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente Velsen.

De gemeentelijke dienstverlening gebeurt steeds meer digitaal. Door de groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie staan gemeenten, net als andere organisaties, voor grote uitdagingen op het vlak van informatiebeveiliging en privacy en zijn ze zich ook steeds meer bewust van de risico’s die incidenten op dit vlak met zich kunnen meebrengen. Het is hierdoor belangrijk om de informatiebeveiliging op orde te hebben en weerbaar te zijn tegen dreigingen als cybercrime.

Tweede bestuursrapportage (Financiën) (vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)
In de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Deze rapportage is het laatste moment waarop de raad kan bijsturen op de begroting 2022. De rapportage biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Daarbij is het uitgangspunt dat er gerapporteerd wordt op afwijkingen.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar http://velsen.raadsinformatie.nl