Nu Live: RaadspleinTV – Raadsvergadering 27 oktober 2022

Nu Live: RaadspleinTV – Raadsvergadering 27 oktober 2022

• De vergadering is begonnen met meerdere insprekers.

Ingekomen stukken

• Bij de start van de raadsvergadering zijn 4 insprekers aan het woord. Zij spreken allen hun zorgen uit over de toekomst van de Ruïne van Brederode. Het bestuur van de ruïne heeft namelijk het contract met de beheerder opgezegd. Hierover zijn vele vrijwilligers erg boos.

• Nieuw beheerplan 2022-2026 voor Brederode ontbreekt, insprekers hebben geen vertrouwen in het bestuur van de ruïne. Maar wat verwacht men van de gemeente? Is de gemeente partij in deze discussie?

• Fractie Velsen Lokaal doet tijdens de vergadering een oproep aan alle betrokken partijen bij de problemen rond de ruïne, om met elkaar in gesprek te blijven, en VL verwacht dit zeker van het bestuur.

• Is wethouder Smeets te enthousiast over het bouwen van flexwoningen op diverse plekken in Velsen. De raad moet hier namelijk nog in 2023 over besluiten?

• De vluchtelingen boot en walstroom, het lukt niet, de burgemeester baalt. Raad vraagt opheldering, wat gaat er snel gebeuren? Is alternatief “stil en schoon” opwekken van energie nu de oplossing? Of, zo stellen de fracties van FvD en LGv, moet de boot vertrekken?

Verordening bekostiging leerlingenvervoer Velsen 2022

Voorstel benoemen twee nieuwe leden RvT IJmare

Vaststelling stedenbouwkundig plan Vlietweg 2 te Santpoort-Noord

• Op hoofdlijnen is er bij alle fracties grote tevredenheid over het stedenbouwkundig plan voor het 1828 woningproject voor jongeren. Zorgen blijven er over verkeersveiligheid, mogelijke schade aan bestaande woningen en hoe om te gaan met geluidsoverlast.

• D66Velsen vraagt zich af of het definitief ontwerp van het wooncomplex nog aangepast kan worden om onnodig overlast in de omgeving te voorkomen.

• De raad stelt unaniem het stedenbouwkundig plan Vlietweg 2 te Santpoort-Noord vast.

• De projectontwikkelaar wil 25% van de woonruimten in het 1828 complex, toewijzen aan jongeren uit Velsen.
Met een motie van o.a. LGV wordt voorgesteld om dit percentage te verhogen tot 50%. Lokale voordelen zijn duidelijk, zijn er ook nadelen?


• LGV mist in de verordening participatie en uitdaagrecht een beoordelingskader voor besluitvorming. Dus hoe beoordeelt een wethouder nut en noodzaak van een voorstel van bewoners? Daarom een amendement met aanvullende spelregels

• Andere fracties reageren behouden, na eerdere besprekingen in sessies. En leiden meer regels tot meer vertrouwen en actieve betrokkenheid van bewoners?

Verordening participatie en uitdaagrecht Velsen

• Wethouder Diepstraten stelt dat het oefenen met het uitdaagrecht gebaat is bij flexibiliteit en leren van de eerste voorstellen uit de samenleving. Er komt een begeleidingsgroep, waarin ook bewoners een plek krijgen. Na 2 jaar komt er een evaluatie. Dan zal blijken of aanvullende spelregels nodig zijn. LGV is bang voor vrijblijvendheid. Een juridische basis is dan nuttig.

Moties vreemd aan de orde van de dag

• FvD en VVD willen de voorrang van statushouders bij sociale huurwoningen schrappen. Sommige fracties zijn niet blij, want het effect op de wachtlijst is beperkt, met urgentie kan je gezinnen spreiden en er is een wettelijke plicht statushouders een woning aan te bieden. En een statushouder is Nederlander. Forza heeft vergelijkbaar voorstel jaren geleden (2015) gedaan en toen bleek het niet uitvoerbaar.