Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 juni 2022.

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 juni 2022.

Welkom bij een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Volg hier de liveblog van deze avond, 29 juni 2022. Tijdens deze vergadering wordt dit bericht aangevuld.

Kijk de volledige uitzending van deze raadsvergadering terug.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 29 juni 2022

De bijlagen van de vergadering vindt u hier.

De vergadering is geopend.

Inspreker dhr. Tegeler verzoekt om wijziging APV ivm herhaaldelijk verspreiden van gif in openbare ruimtes. Huisdieren lijden hieronder en sommige zijn hier aan overleden.

RaadspleinTV – APV wijziging verzoek i.v.m. verspreiden gif openbare ruimtes

Inspreker dhr. van Kauteren, SP, spreekt over de weerstand die is ontstaan betreffende de opvang van vluchtelingen in Velsen-Noord. Verzoekt een groter draagvlak en betere verspreiding van deze specifieke doelgroep.

Agendapunt 6: Benoeming wethouders

Voordat voorzitter Dales overgaat op de benoeming van de wethouders spreekt hij over het afscheid van Floor Bal.

Raadsbesluit benoeming wethouders.

Formateur Bram Diepstraten geeft toelichting op formatie college.

RaadspleinTV – Formateur Bram Diepstraten geeft toelichting op formatie college

Panis (FvD) spreekt zich uit over formatie en heeft bezwaar op het buiten de gemeente wonen. In het raadsbesluit is dit een duidelijke eis wat hier niet gehonoreerd wordt.

Kwant sr. (LGV) sluit zich hier in grote lijnen bij aan en geeft hierbij ook aan dat de diversiteit beter kan.

Scholtz (Forza! IJmond) sluit zich hier ook in grote lijnen bij aan.

Bijlage: Verlening ontheffing woonplaatsvereiste de heer S.Y. Dinjens.

Sitompul (GL) weerlegd de bezwaren. Een raadslid mag, naar zijn mening, aangesproken worden op onkunde en niet op woonplaats.

Bijlage: Set van college uitvoeringsafspraken.

De stemming is gaande. Vergadering wordt 10 minuten geschorst.

RaadspleinTV – Marijke Gemser nieuw benoemd raadslid PvdA Velsen.

De vergadering is heropend.

Stemming: Alle aanbevolen raadsleden hebben de meeste stemmen ontvangen. Hierbij zijn de voorgedragen wethouders benoemd en is het college gevormd.

RaadspleinTV – Wethouders leggen eed/beloftes af en vormen hierbij het nieuwe college van Velsen
Afleggen eed/belofte wethouders gemeente Velsen

Agendapunt 7: Toelating van raadsleden van de gemeenteraad Velsen

RaadspleinTV – Afleggen eed en belofte raadsleden
Benoeming raadsleden gemeente Velsen

Agendapunt 8: Benoeming steunfractielid S. Gouda

Benoeming steunfractielid Sylvia Gouda

De vergadering wordt 10 minuten geschorst.

De vergadering is heropend en de vergadering wordt direct weer geschorst tot 21.10 voor de stemming agendacommissie.

Vergadering is heropend.

Agendapunten over jaarstukken en begrotingen zijn grotendeels hamerstukken en zal niet inhoudelijk toegelicht worden in dit blog.

Agendapunt 22: Bestemmingsplan Westlaan Velserbroek.

Bijlage: Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan ‘Westlaan’

Agendapunt 25: Opvang vluchtelingen Velsen.

Raadsbesluit Voorgenomen collegebesluit opvanglocaties vluchtelingen.

Dit agendapunt heeft 3 amendementen en 1 motie.

Bijlage motie: MOTIE 16 van 2020 Uitstel besluit bestuursovereenkomst vluchtelingencruiseschip.

RaadspleinTV – Motie 16 van 2022 – FvD – Opvang Vluchtelingencruiseschip

Stemming motie: Verworpen met 2 stemmen voor, de rest van de raad tegen.

Bijlagen amendementen:

Amendement 14 van 2022 – VL – Opvang vluchtelingen

RaadspleinTV – Amendement 14 van 2022 – VL – Opvang vluchtelingen

Stemming amendement: Aangenomen met 27 stemmen voor en 5 tegen.

Amendement 15 van 2022 – VVD – Stiller & Schoner

Stemming: Unaniem aangenomen.

Amendement 16 van 2022 – VVD – Veiligheid of Vertrekken

Vergadering is geschorst.

Vergadering is heropend.

Amendement 16 is unaniem aangenomen na aanpassing.

Raadsbesluit voorgenomen collegebesluit wordt uitgebreid voorzien van stemverklaringen.

Er wordt gestemd dmv een hoofdelijke stemming. Het geamendeerde raadsbesluit is aangenomen.

Om wille van de tijd worden de overige agendapunten van vandaag, meegenomen naar de vergadering van morgenavond.

De vergadering is geschorst tot morgenavond 30 juni 2022

RaadspleinTV – Raadsvergadering 29 juni 2022

Bijlagen

Raadsbesluit benoeming wethouders.

Verlening ontheffing woonplaatsvereiste de heer S.Y. Dinjens

Set van college uitvoeringsafspraken

Toelating van raadsleden van de gemeenteraad Velsen

Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan ‘Westlaan’

Voorgenomen collegebesluit opvanglocaties vluchtelingen

MOTIE 16 van 2022 Uitstel besluit bestuursovereenkomst vluchtelingencruiseschip

Amendement 14 van 2022 – VL – Opvang vluchtelingen

Amendement 15 van 2022 – VVD – Stiller & Schoner

Amendement 16 van 2022 – VVD – Veiligheid of Vertrekken