Lees terug: Raadsvergadering Velsen 28-10-2021

Lees terug: Raadsvergadering Velsen 28-10-2021

Volg hier de live blog van de gemeenteraadsvergadering gemeente Velsen van 28-10-2021.


Voorzitter F. Dales opent de vergadering.

Voorzitter Dales houdt een uitgebreid dankwoord voor vertrekkend raadslid Deudekom (LGV)


Vertrekkend raadslid Dhr. Deudekom (LGV) krijgt het woord en bedankt iedereen voor de samenwerking de afgelopen 15 jaar.

19.55: Voorzitter Dales opent de agenda van vandaag. Dhr. Hillebrink (D66V) krijgt het woord betreffende drugsoverlast. Er zijn ernstige zorgen vanuit de verschillende wijkplatformen in de gemeente, zij zijn van mening dat er te weinig vanuit de gemeente gebeurt deze overlast aan te pakken.
– Voorzitter Dales reageert dat er vandaag nog gesprekken zijn geweest en schaart zich niet achter de uitspraken van de verschillende wijkplatformen. Voorzitter Dales betreurt deze uitspraken. Echter sluit hij zich wel aan bij het feit dat er sneller actie moet komen deze overlast te verminderen of te beperken.
– Dhr. Kwant (LGV) stelt vraag aan dhr. Hillebrink (D66V): Is er een opening de BOA’s structureel in te zetten, in de wijken die problematisch zijn, in plaats van incidenteel?
– Dhr. Hillebrink (D66V) geeft aan dat dit ook bekeken moet worden in de portefeuille.


20.03: Vastellen agenda.
– Mevr. Mastenbroek (VVD) onderbreekt: Verzoek geen besluit te nemen op agendapunt 11.
Dhr. Ruig (D66V): Spreekt dit tegen. Wil graag mevr. Mastenbroek (VVD) ruimte geven haar inspraak te doen zodra agendapunt 11 besproken wordt.
– Stemming agendapunt 11 van agenda te halen: Er wordt met grote meerderheid tegen gestemd. 2 stemmen voor, 30 stemmen tegen.


20.10: Vastellen agenda wordt hervat.
– Agendapunt 3a: Er zijn geen bezwaren gevonden Dhr. Kwant (LGV) toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Velsen.

Installatie van dhr. Kwant (LGV)


Voorzitter/Burgemeester Dales installeert dhr. Kwant (LGV) als nieuw raadslid van de gemeenteraad gemeente Velsen.

– Agendapunt 6: Aanwijzing lokale omroep. De Velser Omroep Stichting, ofwel RTV Seaport.

Het Commissariaat voor de Media middels de brief “Advies gemeenteraad Velsen inzake
aanwijzing lokale omroep” te adviseren om de Velser Omroep Stichting aan te wijzen als de
lokale publieke media-instelling van Velsen voor de komende vijf jaar.

– Agendapunt 9: Startdocument Hofgeesterweg 63. De discussie volgt welke vorm van wonen op deze bestemming moet worden gebouwd.


20.23: Voorzitter Dales last een kleine pauze in.


20.30: Voorzitter Dales heropend de vergadering.
– Stemming starten met amendement 8, kaders collectieve warmtevoorzieningen. Kleine meerderheid stemt voor.
– Dhr. Smeets (D66V) geeft aan zelf belang te hebben betreffende amendement 8 en verlaat de zaal zolang dit amendement besproken wordt.


20.40: Start bespreken amendement 8, ingediend door dhr. de Winter (CU).

– Dhr. de Winter (CU) geeft een kleine toelichting. CU is van mening dat amendement 9 (Alleen van het gas af zonder extra kosten) en amendement 10 (Alleen met toestemming van de raad van het gas af) overbodig zijn als amendement 8 aangenomen wordt. Dhr. Schollink (VVD) spreekt dit tegen.
– Dhr. Sitompul (Groenlinks) vraagt om opheldering aan dhr. de Winter (CU) duidelijker te zijn over de kaders die hij wilt gaan vaststellen en welke hij mist.
– Dhr. van Koten (PS) vraagt zich af in welke kaders deze amendementen vastgesteld moeten worden en of er niet nog aangevuld moet worden voordat er een beslissing gemaakt wordt.
– Dhr. Bal (wethouder) geeft aan hoe meer kaders er gesteld worden hoe meer het proces wordt vernauwd. Er is vanuit verschillende organisaties vanuit gemeente grote belangstelling voor de collectieve warmtevoorziening. Denk aan verzorgingstehuizen en scholen.
– Dhr. Nijemanting (CDA) onderbreekt. Is van mening dat er eerst goede kaders uitgezet moeten worden voordat er verdere actie genomen wordt.
– Dhr. Bal (wethouder) wacht op initiatief van de raad voor een informatieve sessie betreffende amendement 8 kaders collectieve warmtevoorziening.


21.04: Over naar het tweede termijn.

– Dhr. de Winter (CU) wil een korte schorsing na een korte toelichting.
– Dhr. Schollink (VDD) wil CU tegemoet komen. Indien zij het amendement aannemen willen zij graag vastleggen dat de raad nog iets van inspraak krijgt. Biedt aan in de schorsing te overleggen en eventueel nader tot elkaar te komen.
– Voorzitter Dales stelt voor eerst een schorsing in te lassen.
– Dhr. Kwant sr. (LGV) stelt dit ook voor en hoopt de amendementen samen te kunnen voegen.
– Dhr. Sitompul (GroenLinks) vindt het erg verwarrend worden en spreekt: Als deze amendementen samenvoegen hoeven wij maar 1 keer tegen te stemmen.

De vergadering wordt geschorst voor 10 minuten.


Interview Ahmet Karateke over de transitievisie warmte

21.26: De vergadering wordt heropend door voorzitter Dales.

Amendement 8 is gewijzigd. Doch wordt het amendement nu overbodig gevonden door een meerderheid van de zittende partijen en wordt er tegen het amendement gestemd. Amendement 8 is verworpen.

Amendement 9 Alleen van het gas af zonder extra kosten.
– Dhr. Schollink (VDD) geeft een toelichting.
– Dhr. Celik (Velsen Lokaal) geeft aan dat de kosten om te verduurzamen hoog ligt en dat hier naar gekeken moet worden voordat er uitgevoerd wordt en zal dan ook tegen dit amendement stemmen.
– Dhr. Kuin (D66V) legt de nadruk op subsidies die vanuit het rijk zouden moeten komen. Er is nog geen overzicht op de gevolgen van de uitvoering van dit amendement.
– Dhr. Nijemanting (CDA) spreekt over de bijkomende risico’s en wil valse beloftes voorkomen.
– Dhr. Scholling (VVD) wil de burgers een zekerheid geven dat het niet duurder gaat worden.
– Dhr. Sitompul (GroenLinks) begrijpt goed het uitgangspunt van amendement 9. Echter ziet hij nog teveel factoren die niet zeker zijn en ziet dit amendement niet als oplossing. Echter steunt GroenLinks wel het streven volledig van het gas af te gaan.
– Dhr. Nijemanting (CDA) uit zijn zorgen over de stijging van kosten in de toekomst indien dit niet vastgezet is.

Amendement 9 is met een kleine meerderheid aangenomen.

Interview Robert van Koten – Transitievisie warmte

Amendement 10 is na een aantal korte opmerkingen unaniem aangenomen.


22.04: Motie 16 van 2021: Transitievisie warmte. LGV geeft een kleine toelichting over deze motie die zij mede met Velsen Lokaal hebben ingediend.
– Meerdere partijen komen overeen dat er geen duidelijke berichtgeving komt vanuit het Rijk hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor de Transitievisie warmte.
– Dhr. Kwant (LGV) spreekt over de activistische houding. Vindt deze houding in deze situatie hard nodig aangezien er de nodige actie nodig is op korte termijn. Zodanig mag er best wat druk op uitgeoefend worden op het demissionair kabinet.
– Stemming motie 16 Transitievisie warmte: Geen behoefte aan stemming. Unaniem aangenomen door de raad.


– Dhr. Smeets (D66V) voegt zich weer bij de vergadering.


20.18: Agendapunt 11 Verzelfstandiging sportloket Velsen
– Hier hoort een amendement bij. Amendement 11.
– Dhr. Koppes (VVD) wil eventueel een schorsing om met zijn fractie te overleggen over dit amendement.
– Dhr. Kwant (jr) (LGV) spreekt voor de eerste keer in de raad namens de partij. Applaus volgt.
– Dhr. Hendriks (PVDA) wil graag weten van dhr. Koppes (VVD) welke zinnen of opmerkingen hij uit het amendement wilt halen.
– Dhr. Scholts (Forza!) wil graag eerst dhr. Diepstraten (wethouder) aan het woord voordat er geschorst wordt om eventuele schorsing te voorkomen.
– Mevr. Turnhout-Stoelman (GroenLinks) geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen gehoord wordt, echter wel met de opmerking dat het altijd voorkomt, hoe goed er ook gesproken is met alle partijen en belanghebbenden.
– Voorzitter Dales stelt voor wethouder Diepstraten eerst te laten spreken en reageren voor er eventueel overgegaan wordt op een schorsing.
– Wethouder Diepstraten beidt zijn excuses aan voor de tijd dat het document aangeboden is. Dit kwam niet door de herfstvakantie maar doordat er veel gebeurtenissen achter elkaar geweest zijn. Dit doet echter niet af aan de zorgvuldigheid die hiermee gemoeid is.
– Dhr. Koppes (VDD) geeft aan dat hij alsnog een schorsing wilt.

Reactie wethouder Bram Diepstraten – Verzelfstandiging sportloket Velsen

De vergadering is geschorst tot 22.45.

22.45: De vergadering wordt heropend door voorzitter Dales.
– Het amendement is niet gewijzigd en D66V/VVD verzoeken dit amendement ongewijzigd in stemming brengen.
– Wethouder Diepstraten krijgt nog kort het woord reactie te geven op de begroting.
– Voorzitter Dales gaat over op stemming. Dhr. Kwant jr (LGV) geeft een stemverklaring en steunt het amendement.
– Formele stemming: Het amendement is met 1 stem tegen aangenomen.22.53: Agendapunt 12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Wijzigen menukaart koersdocument.
– Dhr. Kwant sr (LGV) wil voor het publiek een korte uitleg geven om verwarring te voorkomen.
Leest voor:

Met voorstellen te komen om de menukaart van het KOERSDOCUMENT
OMGEVINGSVISIE VELSEN 2040 te wijzigen, met dien verstande:
o dat de woningbouwopgave van Kustplaats IJmuiden verschoven
wordt naar scenario B van het KOERSDOCUMENT
OMGEVINGSVISIE VELSEN 2040
o en de Zuid Westrand van Driehuis(RKVV Velsen) en de Grote
Buitendijk worden verschoven naar scenario A.
• Daarnaast tevens de mogelijkheid te onderzoeken voor woningbouw op de
potentiële woningbouw locatie De Elta,(voorheen de softbal- en
honkbalvelden).
• Voor januari 2022 met een voorstel te komen.

– Dhr. Smeets (D66V) vraagt of Dhr. Kwant (LGV) de kustplaats uit scenario A wilt halen. Geeft verder het advies aan de gemeenteraad tegen deze motie te stemmen.
– Dhr. Schollink (VVD) wil het kustdorp op langere termijn schuiven. Daarbij vindt hij januari 2022 een te korte termijn hier een voorstel over in te dienen en verzoekt dit te veranderen in het eerste kwartaal 2022.
– GroenLinks steunt deze motie niet.
– Mevr. Koedijker (PS) wil geruststelling van de indiener van de motie met betrekking tot het soort woningen die er eventueel geplaatst gaan worden. Dit met het oog op betaalbaarheid voor de burger.

Reactie wethouder Dinjens over wijzigen menukaart koersdocument (woningbouw)

– Dhr. Kwant sr (LGV) had verzocht in september uitsluitsel te geven over het koersdocument. Tot op heden is er geen definitieve uitspraak gedaan, dhr. Kwant sr (LGV) betreurd dit ernstigs en geeft aan de de plannen in het gestelde termijn niet gehaald gaan worden. Het doel van deze motie is het vervroegen van het gestelde termijn en spreekt zijn ongenoegen uit over de hoge woningnood en het vooralsnog niet uitvoeren van de plannen die worden besproken in het koersdocument.
– Dhr. Hendriks (PVDA) steunt het initiatief van deze motie van dhr. Kwant sr (LGV), dit ivm de hoge woningnood. Vraagt zich af of er een ander plan in werking gesteld moet worden voor het realiseren van woningen aan het kustdorp.
– Stemming motie: Er is met een grote meerderheid tegen deze motie gestemd. Bij deze is de motie verworpen.– Voorzitter Dales verzoekt de laatste motie, motie 18 van 2021 Kunstgrasveld-Schoonenberg te verplaatsen naar de volgende vergadering op 4 november 2021. De raad stemt hiermee in. De motie is aangehouden.

We zijn aangekomen bij het einde van deze raadsvergadering. Bedankt voor het kijken.

U kunt deze raadsvergadering hier terugkijken.

Raadsvergadering gemeente Velsen, 21 oktober 2021

Documenten behorend bij dit verslag: