Raad kritisch tijdens zes sessies

Raad kritisch tijdens zes sessies
Foto: RTV Seaport

In de Raadssessies van 15 november kwamen zes onderwerpen aan bod.

De Regiorijder had met haar leerlingenvervoer een slechte start gemaakt na de zomer. Kinderen en ouders waren de dupe van steeds wisselende chauffeurs terwijl de kinderen baat hebben bij vaste structuur. De heer De Haas van Regio Rijder gaf uitleg over de ontstane situatie. De omstandigheden zijn inmiddels sterk verbeterd, te onderbouwen met ervaringscijfers. Maar cijfers zeggen niet alles, vond de raad, het gaat om de beleving van de ouders: is het echt verbeterd, wordt er goed geluisterd naar de klachten?

Twee sessies gingen over het subsidiebeleid. De rekenkamercommissie deed onderzoek naar het subsidiebeleid en het rapport dat hierover is geschreven stond op de agenda. Cruciale vraag is hoe kan worden voorkomen dat de raad plotseling wordt geconfronteerd met gesubsidieerde instellingen die met financiële tekorten kampen. De vervolgsessie ging dan ook over de sturing, controle en toezicht op de gesubsidieerde instellingen. Ervaringen uit het verleden, met o.a. de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum, zorgen voor een kritische houding van de raad. Middels stellingen werd besproken hoe de raad zijn eigen rol ziet. Ondanks de recente debacles moet vertrouwen toch het uitgangspunt zijn. De raad wil meer controle. Een vinger aan de pols houden kan door bijvoorbeeld eens of twee keer per jaar de directeuren van stevig gesubsidieerde instellingen uit te nodigen om over de stand van zaken van hun organisatie te laten vertellen. Begin november is dit gedaan door de directeuren van respectievelijk de Stadsschouwburg, KunstForm en de Stichting Welzijn, dit heeft men als positief en informatief ervaren. Er gaat een werkgroep aan de slag om de besproken plannen en ideeën verder uit te werken.

Het vierde onderwerp was de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De wens was om de APV van minder regels te voorzien. Twee insprekers zagen hiaten in de herziene APV. De eerste inspreker vroeg zich af waarom overlast van sfeervuren en bbq’s alleen voor strandhuisjes gemeld kan worden en niet bij woonhuizen. De andere inspreker van ‘vrienden van het Kennemerstrand’ gaf aan dat in de APV staat dat er in losloopgebieden voor honden geen opruimplicht voor hondenpoep geldt. Voor sommige gebieden is het wenselijk dat deze opruimplicht er wel is. Waarschijnlijk gaan beide insprekers gehoor krijgen. Ook vanuit de raad werden nog wat kleine gaten in de verordening genoemd. Op 20 december staat de APV op de agenda van de raadsvergadering. Dan is ook het, nu nog ontbrekende, bomenplan opgenomen.

Het plan voor Kustplaats IJmuiden aan Zee werd wervend toegelicht door projectdirecteur dhr. Spoelstra. Voor het ontwikkelen van de buitendijkse bouwplannen voor woningen en bedrijven rond de Seaport Marina wordt kennis gehaald en gedeeld met vergelijkbare projecten elders in de wereld. Uitdagingen genoeg: zeespiegelrijzing, Natura 2000, milieueisen, bereikbaarheid, etc. Maar ook, hoe worden de huidige eigenaren betrokken bij de plannen en krijgt hun belang voldoende aandacht? Wethouder Dinjens is trots op de plannen en ziet een belangrijke rol weg gelegd voor de raad. Diverse beslissingen worden in een later stadium van het ontwikkelproces voorgelegd aan de raad. Op 13 december is er weer een informatieve bijeenkomst over het Ontwikkelplan IJmuiden aan Zee.

De laatste sessie ging over de prestatieafspraken in de woningmarkt. Gesproken is over type huurders en woonruimteverdeling, leefbaarheid in de wijk, het verduurzamen van de woningen en de relatie tussen wonen en zorg. De raad zal later de prestatieafspraken tussen wooncorporaties, huurders en de gemeente vaststellen.