Woensdag én donderdag raadsessies

Woensdag én donderdag raadsessies
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Woensdag 13 en donderdag 14 juni komt de gemeenteraad bijeen voor vier raadsbrede sessies. Raadsplein TV is er beide avonden vanaf 19:20 uur bij met een voorbeschouwing, live-uitzending, interviews en commentaren.

Woensdagavond gaat het over de jaarstukken 2017. Donderdag staan het concept-raadsakkoord, de eerste bestuursrapportage 2018 en de Perspectiefnota 2018 op de agenda.

Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de financiën met de jaarstukken: het jaarverslag en de jaarrekening. Uit de jaarstukken blijkt dat het financiële resultaat 4,6 miljoen euro positief is. Het weerstandsvermogen is gedaald door een aantal grote eenmalige uitgaven. Toch beoordeelt de gemeente Velsen dit nog als ‘ruim voldoende’.

Naast de bespreking door de raadsleden van het concept-raadsakkoord, wordt er op 20 juni een bijeenkomst georganiseerd om inwoners, instellingen, belangengroepen en het bedrijfsleven de gelegenheid te geven om met de raad in gesprek te gaan over de maatschappelijke vraagstukken en ambities. Met de opbrengsten gaat de ‘werkgroep raadsakkoord’ verder aan de slag om te komen tot een raadsakkoord dat kan worden vastgesteld door de raad.

De eerste bestuursrapportage 2018 geeft een actueel inzicht in de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2018. Hierin staan de afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen.

In de Perspectiefnota 2018 staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting 2019 definitief vast. In dit verkiezingsjaar is er door het vorige college voor gekozen de raad alleen voorstellen voor te leggen die we als gemeente moeten behandelen omdat er bijvoorbeeld een nieuwe wet is verschenen of een regeling is veranderd. Onderwerpen waarbij de raad nieuwe beleidskeuzes moet maken, zullen door het nieuwe college aan de raad worden voorgelegd bij de begroting 2019 en in een extra raadsvergadering in september.

De uitzendingen van de raadsessies zijn rechtstreeks en in herhaling te zien via Ziggo-kanaal 40 en de website van RTV Seaport.