Weer minder fijnstof in Noord-Holland

Weer minder fijnstof in Noord-Holland

Meetresultaten uit 2015 geven aan dat de concentratie fijnstof opnieuw is gedaald. Verder voldoen alle gemeten stoffen aan Europese wettelijke grenswaarden. De Provincie meet jaarlijks, in de IJmond, havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer.

De metingen worden uitgevoerd als aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. In de IJmond gebeurt dit in samenwerking met Tata Steel en de Omgevingsdienst. In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam en Zaanstad.

De provincie voert actie om varend ontgassen tegen te gaan. Op vaarwegen is het binnenvaartschepen toegestaan benzeen en benzeenhoudende stoffen te ontgassen in de buitenlucht. Benzeen veroorzaakt stank. Om een verbod te realiseren moet er een wijziging in de Provinciale Milieuverordening plaatsvinden. Naar verwachting is dit begin 2017 gerealiseerd. Actuele resultaten zijn online te volgen via: www.luchtmeetnet.nl