Agenda gemeenteraad 15 en 16 juni

Agenda gemeenteraad 15 en 16 juni

Deze week staan er twee gemeenteraadsessies op de planning. Lees hier op een rijtje welke onderwerpen voorbij gaan komen. Luister je liever? Onderaan licht politiek verslaggever Martijn Mewe de onderwerpen toe in een geluidsfragment.

15 Juni vanaf 19.30 uur

 • Sessie 1: Nascheiden afval
  De raad heeft op 3 maart 2022 het college opgedragen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kansen en beperkingen van nascheiden van afval. Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de inwoners? Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en wordt besproken.
 • Sessie 2: Bestemmingsplan Westlaan Velserbroek
  De Raad van State heeft de gemeente opdracht gegeven om een procedure te starten om een urban villa mogelijk te maken op het perceel Westlaan 35 in Velserbroek. Er is een bestemmingsplan gemaakt en de benodigde onderzoeken, zoals bodem-, geluids-, en archeologisch zijn onderzoek gedaan. In de urban villa kunnen acht appartementen worden gerealiseerd. De hoogte wordt maximaal 15 meter. Daarnaast maakt het bestemmingsplan ook vier sociale woningen mogelijk.
 • Sessie 3: Jaarrekening 2021, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
  GR IJmond Werkt! is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk deelnemen om de taken op het gebied van re-integratie en sociale werkvoorziening uit te voeren. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen over de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GR IJmond Werkt!. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GR IJmond Werkt met als kanttekening dat de raad op dit moment nog niet akkoord gaat met de gewijzigde bijdrage over 2022, zoals deze nu in de begroting 2023 is opgenomen.
 • Sessie 4: Jaarstukken 2021
  Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten op de diverse beleidsterreinen. In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad is het belangrijk om terug te kijken of de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd. Het college legt hierover verantwoording af, in de bestuursrapportages gedurende het jaar en na afloop van het jaar in de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening). De raad beoordeelt welke resultaten zijn bereikt (doeltreffendheid) en welke prestaties en middelen daarvoor nodig waren (doelmatigheid).

  In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording afgelegd. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en brengt daarover verslag uit. De rekenkamercommissie heeft het verslag en de jaarstukken met de accountant en de portefeuillehouder besproken en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad.

16 juni – Sessie Perspectiefnota en eerste bestuursrapportage vanaf 19.30 uur

 • Perspectiefnota
  In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De perspectiefnota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2023. Op basis van de kaders in deze nota wordt vervolgens de Begroting 2023 opgesteld.  

  De bestuursrapportage rapporteert over de financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Het biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen.  Deze rapportage is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders.

In bijgaand geluidsfragment praat Martijn je bij over de onderwerpen deze week.