Perspectiefnota met bezuinigingen én nieuw beleid

Perspectiefnota met bezuinigingen én nieuw beleid
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

Ondanks de te verwachten financiële tegenwind, heeft het college van B&W een perspectiefnota met de nodige ambities en nieuw beleid gepresenteerd. Om dit te kunnen bekostigen, zijn de toeristen, het ambtelijk apparaat en de peuterspeelzalen het kind van de rekening.

Een negatief saldo van ruim 3,3 miljoen euro in 2020. Dat is waar de gemeentelijke begroting op zou uitkomen, wanneer het college niet zou ingrijpen. Dit heeft vooral te maken met tegenvallende uitkeringen van het rijk en de hoge kosten in het sociaal domein, vooral bij de jeugdzorg. Volgens wethouder Jeroen Verwoort moeten daarom soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. Bij de presentatie van de jaarrekening 2018 liet hij al weten zich zorgen te maken als de financiering vanuit het Rijk zo grillig blijft als nu het geval is.

Om dit het hoofd te kunnen bieden en toch nieuw beleid te kunnen voeren zonder dat de lokale lasten voor de burgers omhoog gaan, stelt het college in de perspectiefnota onder meer voor om de toeristenbelasting te verhogen en een ‘jolijtpenning’ in te voeren, een toeslag op de kaartjes van commerciële evenementen zoals Dance Valley. Daarbij blijft Velsen overigens tarieven hanteren die onder het landelijk gemiddelde liggen, om bijvoorbeeld de cruisevaart niet af te schrikken. Een slankere, efficiënter opererende ambtelijke organisatie (naar verwachting zonder gedwongen ontslagen) en het afbouwen van de OZB-korting voor bedrijfspanden en de subsidie voor de peuterspeelzalen moeten daarnaast soelaas bieden. Tenslotte wordt er 1,4 miljoen ingeteerd op de algemene reserves om de begroting sluitend te krijgen.

Als nieuw beleid wil de gemeente vooral investeren in een schone en veilige woonomgeving, de gemeentelijke ICT, het meer wijkgericht laten werken van de buitendienst en de zogenaamde impulsprojecten.

De perspectiefnota wordt op 13 juni in een avondvullende sessie besproken met de raadsleden. In juli zal de raad de nota vervolgens vaststellen, waarbij waarschijnlijk de nodige amendementen en moties worden ingediend. Overigens presenteert het college ook een lijst met alternatieve voorstellen, zodat de raad desgewenst andere keuzes kan maken.

(Bronnen: gemeente Velsen en Jutter/Hofgeest)