Video: begrotingsraad 8 november

Video: begrotingsraad 8 november
Foto: RTV Seaport

Op donderdag 8 november heeft de gemeenteraad Velsen de Begroting 2019 unaniem vastgesteld. Dit gebeurde na de algemene beschouwingen per partij en het verwerpen van een amendement. Vervolgens werden er nog vijf moties unaniem aangenomen. Raadsplein TV was er bij, hieronder is de integrale herhaling terug te zien:

D66 Velsen en het CDA dienden een amendement in om alle nieuwe actiepunten waarvoor jaarlijks geld nodig is te schrappen. Dit stelden zij voor om bij een niet sluitende begroting in de toekomstige jaren meerjarenperspectief een integrale afweging te kunnen maken bij de perspectiefnota. Het amendement werd niet aangenomen. Een amendement van LGV over het verhogen van de toeristenbelasting van €1,05 naar €2,00 werd ingetrokken.

De aangenomen moties gingen over een sluitende meerjarenbegroting (CDA), het ontmoedigen van het gebruik van ‘single used plastics’ (CDA), taakstelling beschut werk (SP), asbestverbod op daken en collectieve aanpak sanering (SP) en het verkleinen van de digitale kloof in het Sociaal Domein (SP). Aan het eind van de raadsvergadering werden ook de belastingverordeningen 2019 en daarmee de belastingtarieven vastgesteld.