Roerige raadssessie raadsakkoord

Roerige raadssessie raadsakkoord
© RTV Seaport / Peter Denkema

Op de agenda stond één agendapunt: het bespreken van de eerste aanzet tot een raadsakkoord. Voordat dit punt werd opgepakt, waren er drie insprekers. De heer Snel sprak over het probleem van de aansluiting op het riool van woningen in het gebied van het recreatieschap Spaarnwoude en zijn ervaringen met WOB-verzoeken. De heer Westerman heeft contact met veel mensen, ook buiten Velsen, en die hebben veel ideeën aangedragen om Velsen recreatief-toeristisch sterker op de kaart te zetten. De heer Van der Hulst pleitte voor het opstellen van een brede visie op het gebied van Cultuur en Onderwijs.

Na de insprekers kreeg de raadssessie een roerig verloop. De voorzitter van de raadswerkgroep de heer Van Koten (SP) gaf een toelichting op de aanpak. De thema’s zijn bepaald aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen in de raad, aangevuld met de uitkomsten van de flitspeiling, een online raadpleging onder Velsenaren.

De fracties mochten reageren op de eerste aanzet van het akkoord, vragen stellen en eigen verbetervoorstellen doen. Omdat de stukken laat waren verzonden, waren er nog weinig inhoudelijke aanvullingen. Het debat ging over het proces, waarbij de CU aangaf dat het gevoerde proces geen onwil was maar onervarenheid. Als er beterschap beloofd werd dan is de CU bereid om alsnog mee te werken aan het raadsakkoord. En zo geschiedde na de woorden van Korf die aangaf dat het proces wellicht anders had gemoeten. D66, CDA en Forza lieten zich vooralsnog niet overhalen.

Velsen Lokaal had al laten doorschemeren dat als er meer tijd nodig is om iedereen te laten aanhaken op het lopende proces, er ruimte voor gemaakt kan worden. Maar het helemaal opnieuw maken van een raadsakkoord is geen optie,  aldus de heer Korf van Velsen Lokaal. De voorzitter concludeerde dat nog niet alle partijen waren gehoord en zo komt er een vervolg van deze sessie op 13 of 14 juni aanstaande.