Definitieve vergunning voor windparken

Definitieve vergunning voor windparken
RTV Seaport / PR

De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op Land. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De provincie heeft nu voor drie parken de definitieve vergunningen verleend. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de definitieve vergunning voor de beoogde windparken in Amsterdam (Nieuwe Hemweg en Havenwind) en Velsen (Spuisluis).

Windpark Ferrum  Het gaat om de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80 m en een maximale rotordiameter van 90 m.

Windpark Groetpolder  Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. In het project worden twaalf van de negentien windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De resterende zeven windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan. De huidige negentien turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 MW. Er worden twaalf windturbines van in totaal 7,2 MW gesloopt.