[Interviews] Raadsessies over verkeer en afval

[Interviews] Raadsessies over verkeer en afval

De nieuwe verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden, de woonagenda, de afvalstoffenscheiding en de subsidieverordening 2017, daarover ging het in de raadssessies van 18 mei. De integrale uitzending en vier losse interviews zijn te zien op deze website.

Het eerste onderwerp zorgde voor de meeste beroering, met drie insprekers die zich zorgen maken over de veiligheid en de toenemende overlast als het verkeer minder over de Lange Nieuwstraat gaat rijden en meer via een ‘binnenring’ langs het van Poptaplantsoen richting de IJmuiderstraatweg van en naar het centrum moet gaan rijden. Luister bijvoorbeeld naar het interview met inspreker de heer Jan Brezet, woonachtig aan het Moerbergplantsoen, die vreest dat het toenemende verkeer voor dodelijke slachtoffers in zijn straat gaat zorgen.

In de discussie die volgde, stelde raadslid Bram Diepstraten van Velsen Lokaal voor om de nieuwe verkeersstructuur gefaseerd in te voeren. Wethouder Ronald Vennik ziet daar niets in, maar kan bij de besluitvorming in de raadsvergadering van 1 juni wel een amendement met die strekking verwachten. Dat meldde Diepstraten na afloop in een interview, dat hij samen met Gerko Buist van SP Velsen gaf voor onze camera.

Daarnaast spraken wij met HVC-directeur van Steenstel en Emiel Webbe van Wijkplatform IJmuiden-Zuid over de plannen om afval meer te gaan scheiden en wat daarvoor nodig is aan extra klikobakken en containers op straat. Van Steensel gaf aan dat Velsen in vergelijking met de andere 27 gemeentes waarin zijn bedrijf de afvalverwerking verzorgt, achterloopt als het om het scheiden van afval gaat. Nog teveel plastic, papier en GFT-resten komen in onze gemeente in het restafval terecht.

Jacqueline Staats (CDA Velsen) gaf voor Raadsplein TV haar mening over de nieuwe algemene subsidieverordening 2017, waarover de sessie ging die zij had bijgewoond. Die vindt ze onnodig ingewikkeld voor verenigingen en kleinere (vrijwilligers)organisaties. Ook sprak zij in het licht van de huidige problemen bij grote gesubsidieerde instellingen zoals stichting Welzijn Velsen en de stadsschouwburg over het dilemma van de gemeente en de wethouder: enerzijds kan en wil de subsidiegever zich eigenlijk niet bemoeien met de uitvoering van deze zelfstandige stichtingen, anderzijds ziet zij zich wel genoodzaakt om te controleren of de aanzienlijke subsidiebedragen doelmatig worden besteed.