Stemmen over niet stemmen

Stemmen over niet stemmen
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

COMMENTAAR

Raad geeft wethouder geen extra steuntje in rug voor opvang vluchtelingen
Stemmen over niet stemmen

Onduidelijkheid troef, maandagavond 9 november tijdens de extra raadsvergadering over de opvang van extra vluchtelingen in Velsen. Met als hoogtepunt, of dieptepunt, het intrekken van het raadsvoorstel door het college op uitdrukkelijk verzoek van de raad. Was dit unicum gezond dualisme, slechte regie of wilden de raadsleden hun vingers niet branden?

De vluchtelingenstroom gaat Velsen en de regio niet voorbij. Dat willen we ook niet, onze gemeente wil samen met de andere gemeenten van de zogenaamde Veiligheidsregio Kennemerland de bijdrage leveren die nodig is. Noodopvang in sporthallen, oude kantoren, een voormalig missiehuis of een afgekeurd verpleegtehuis is daarbij volgens B&W niet aan de orde. Velsen richt zich op de huisvesting van statushouders.

Dit zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in afwachting van hun definitieve huisvesting al maanden en soms zelfs al jarenlang in de asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven. Daarmee bezetten zij plekken die hard nodig zijn voor de opvang van de nieuwe stroom vluchtelingen.

Velsen en de regio willen zich nu inspannen om de doorstroom op gang te brengen door huisvesting te bieden aan meer statushouders dan de reguliere aantallen, die al sinds jaar en dag aan Velsen worden toebedeeld. Daarbij gaat het overigens nog steeds om relatief weinig personen. Tot en met 2014 kwamen er zo’n zestig per jaar, dit jaar zijn dat er inclusief de extra vluchtelingen 115 en in 2016 worden er ongeveer 160 statushouders verwacht.

Zij moeten uiteindelijk in sociale huurwoningen terecht kunnen komen. Maar omdat die ook bestemd zijn voor de Velsenaren zelf, wordt in eerste instantie naar andere mogelijkheden gekeken. In de sessie van 7 oktober werd zelfs gesproken over woonschepen en containerwoningen. Die zouden dan ook als ‘wachtkamers’ kunnen dienen, tijdelijke opvang tussen de AZC’s en de permanente woningen in. Want daarvoor bestaan ook plannen in onze regio.

Een andere en sneller te realiseren mogelijkheid is de inzet van gemeentelijke panden, waaronder zich een aantal woningen bevinden. Het college kwam tijdens de extra raadsvergadering van 9 november met het voorstel om in vier van deze woningen zestien tot twintig asielzoekers te huisvesten. Een van de panden staat op de nominatie om te worden gesloopt, de drie andere zijn eigenlijk te duur. Dus wilde het college instemming van de raad om de huurprijs tegen de geldende regels in te verlagen tot 618 euro. Zo’n maandbedrag kunnen statushouders die van een bijstandsuitkering moeten leven nog net betalen.

Het college had hiervoor een keurig raadsvoorstel geschreven, maar de raad wilde dat niet in stemming brengen. Dit was immers een uitvoeringskwestie, vallend onder de beslissingsbevoegdheid van het college. En dat terwijl het college juist steun en bevestiging zocht bij de raadsleden. Een maand eerder hadden die immers in de sessie nog duidelijk gevraagd om tijdig geïnformeerd en betrokken te worden als het over het beladen onderwerp van de vluchtelingenopvang gaat. Waarom dan nu niet middels een raadsbesluit bevestigen dat het college goed bezig is? ‘Het college kan zelfstandig en verstandig handelen’, aldus raadslid Bram Diepstraten van Velsen Lokaal in een van zijn tweets. Of willen de raadsleden hun vingers er niet aan branden?

Er werd op verzoek van VVD-fractievoorzitter Jeroen Verwoort zelfs geschorst om het raadsvoorstel alsnog in het zogenaamde presidium te kunnen bespreken. Het presidium is het organisatorische overleg van de voorzitter van de raad (de burgemeester) met de fractievoorzitters ter voorbereiding op de raads­vergadering. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de agenda van de raad.

Het is niet de bedoeling dat dit overleg de onderwerpen inhoudelijk bespreekt, dat gebeurt in de openbaarheid van de raad. Daarom was dit spoedoverleg een zeer opmerkelijke en ongebruikelijke zet. Blijkbaar had niemand in het presidium vooraf bedacht dat het raadsvoorstel overbodig zou zijn. Maar als het eenmaal is geagendeerd, dan hoort er niet alsnog in een achterkamertje zonder de rest van de raad en het publiek over worden gesproken. Dit had weinig meer met dualisme te maken, zoals Verwoort het wilde verwoorden. Het was meer een geval van ondermaatse regie die leidde tot een merkwaardige vergadering.

Na de schorsing kwam er alsnog een stemming, maar dan over het verzoek aan VVD-wethouder Arjen Verkaik om zijn raadsvoorstel in te trekken. De raad stemde unaniem vóór, waarop Verkaik toezegde dit voor te leggen aan zijn collega’s in het college. Waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap was nog wel zo slim om bij het sluiten van de vergadering op te merken dat de raadsleden blijkbaar konden instemmen met de voorgenomen huisvesting van de statushouders. Dat steuntje in de rug had de wethouder graag zwart op wit gekregen.

De uitzending van de raadsvergadering van 9 november wordt binnenkort herhaald op RTV Seaport en is dan ook terug te zien via Uitzending Gemist op deze website