Raadsvergadering van 26 januari

Raadsvergadering van 26 januari

Op 26 januari 2023 vindt de eerste raadsvergadering van 2023 plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De vergadering start om 19.30 uur. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

Inspreken tijdens actualiteitenuurtje
Inwoners en organisaties kunnen inspreken tijdens de raadsvergadering. Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners om actuele zaken aan de orde te stellen. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Inspreken is wel mogelijk over onderwerpen die niet eerder in een sessie zijn besproken door de raad.

Kleuren van de begroting 2.0
Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad met een motie verzocht begin 2023 een extra sessie te houden om de begroting verder in te kleuren en om de actuele financiële situatie van de gemeente te bespreken. Deze sessie is op 19 januari. Dit geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om informatie op te halen over het voorstel van het college over de inkleuring van de begroting en indien gewenst kan raad nog voorstellen doen om de begroting aan te passen.

Hamerstukken
Hiernaast is er een aantal hamerstukken geagendeerd. Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk, waarbij het uitgangspunt is dat het zonder discussie goedgekeurd zal worden.

Nota reserves en voorzieningen
Deze nota geeft de regels en richtlijnen weer rondom de reserves en voorzieningen en geeft aan wanneer onttrekkingen en toevoegingen kunnen plaatsvinden. Met deze nota kan de gemeenteraad kaders stellen. Deze zijn erop gericht de raad zoveel mogelijk transparantie en grip te bieden. Door een juist inzicht in deze cijfers wordt de beleidsruimte voor de gemeenteraad beter zichtbaar. De raad bepaalt of reserves worden ingesteld en hoe deze worden ingezet.

Actualisatie nota bodembeheer Velsen
Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt gebruik van de bodem. De gemeente Velsen wil de kwaliteit van de bodem nu en in de toekomst goed beschermen. Daarom gelden voor bodemactiviteiten naast landelijke ook lokale regels. Deze regels staan beschreven in de Nota Bodembeheer regio IJmond 2016-2026. Deze nota geldt als praktische richtlijn voor het hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie op landbodem. De nota is geactualiseerd, zodat ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 de gemeente in staat is om toezicht te houden op bodemactiviteiten.

Benoeming MRA raadstafel
In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) bundelen dertig gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam hun kennis en ambities. Een aantal Velsense raadsleden nemen zitting namens de gemeenteraad bij de MRA raadstafel. De Raadtafel geeft gevraagd én ongevraagd advies over de processen die de gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers aangaan.

Noodopvang vluchtelingen met regionale binding na 1 maart