VIDEO – Süleyman Çelik over integriteit als raadslid met werkgever TATA Steel

VIDEO – Süleyman Çelik over integriteit als raadslid met werkgever TATA Steel
© RaadspleinTV

Afgelopen week is er discussie ontstaan over TATA Steel werknemers die lid zijn van een gemeenteraad. Volgens een hoogleraar zou de gedragscode van het staalbedrijf tegenstrijdig zijn met de gemeentewet en dit roept vragen op over de integriteit van de raadsleden. Wij spraken Süleyman Çelik, raadslid van Velsen Lokaal en werknemer bij TATA Steel. Çelik benadrukt dat voor hem de gemeentewet altijd leidend is, en er geen sprake is van meineed of integriteitsschending.

De discussie is ontstaan na een artikel van het Noord-Hollands Dagblad. De werknemers van TATA staan onder een gedragscode van het bedrijf, waarin staat dat zij vooraf toestemming moeten verkrijgen voor hun politieke werkzaamheden. Ook staat er in dat eventuele betrokkenheid in publieke zaken onder voorwaarde gelden dat deze betrokkenheid geen nadelige invloed heeft op de zakelijke aangelegenheden van de onderneming. Deze gedragscode staat volgens een hoogleraar haaks op de gemeentewet. Voor de gemeenteraad moet iemand namelijk zonder ‘lasten’, verplichting naar een partij, in de raad kunnen stappen.

Wij spraken woensdagavond Süleyman Çelik tijdens het liveprogramma RaadspleinTV. Çelik is al twaalf jaar raadslid in de gemeenteraad van Velsen en werkt 32 jaar voor TATA Steel. Çelik legt uit dat voor hem als volksvertegenwoordiger de gemeentewet altijd leidend is. “Ik ben door mijn werkgever nooit aangesproken op de rol als volksvertegenwoordiger. Wij mogen die rol vrij invullen. In die zin is er geen sprake van een integriteitsschending of van meineed.”

Om de schijn van belangenverstrengeling altijd te voorkomen, verlaat Çelik dan ook de zaal als er onderwerpen ter sprake zijn die direct over TATA gaan. “Bij de minste geringste twijfel verlaat ik de zaal.” Er zijn meerdere collega raadsleden die actief zijn bij werkgevers die een belang kunnen hebben in onderwerpen. Andere collega’s handelen volgens Çelik op dezelfde wijze. Daarom zijn er onderlinge afspraken gemaakt over de rolverdeling.

In het artikel worden er twee onderwerpen genoemd waarbij Çelik niet juist gehandeld zou hebben. Over beide onderwerpen geeft hij toelichting waarom deze niet als integriteitsschending gezien worden.