Dinsdag sociaal-cultureel, donderdag begroting

Dinsdag sociaal-cultureel, donderdag begroting

Deze week worden de raadsleden zowel dinsdag als donderdag in de raadzaal verwacht. Dinsdagavond gaat het in twee sessies over de stand van zaken bij de stadsschouwburg, Kunstform (de opvolger van het failliete Kunstencentrum) en Stichting Welzijn Velsen en over het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur. Donderdag stelt de raad de begroting vast nadat alle partijen eerst hun algemene beschouwing en hebben gegeven.

RTV Seaport zendt de twee avonden rechtstreeks uit, de uitzendingen van Raadsplein TV beginnen in beide gevallen om 19:20 uur met een voorbeschouwing. In de pauzes, schorsingen en na afloop zijn er interviews. Te zien op Ziggo Kanaal 40 en via deze website, www.raadsplein.tv en onze Facebookpagina.

Stand van zaken instellingen
De afgelopen jaren is er in de raad meerdere keren gesproken over lokale organisaties die in financiële problemen zijn geraakt, zoals de Stadsschouwburg Velsen, het failliete Kunstencentrum (dat is overgenomen door de bibliotheek) en de Stichting Welzijn Velsen. Daarbij heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld. Bij de drie instellingen zijn inmiddels grote en kleine stappen genomen om de financiële positie en bedrijfsvoering te verbeteren. In de sessie kunnen de raadsleden de drie directeuren en de wethouder vragen hoe het er nu voor staat. Mogelijk zijn er vooraf insprekers.

Sociaal-culturele basisinfrastructuur
De drie bovengenoemde organisaties willen efficiënter omgaan met hun gebouwen en het onderhoud daarvan. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt die geld kosten. In de Perspectiefnota 2017 heeft de raad 1 miljoen euro gereserveerd voor een fonds voor de sociaal-culturele basisinfrastructuur. De aanvraag is eerder besproken in een sessie op 13 september. De raadsleden gaven toen aan dat zij meer informatie wilden hebben voordat de raad tijdens een raadsvergadering het bedrag vrijgeeft. Daarvoor is nu deze sessie.

Begroting 2019
De Begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 en het door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde raadsakkoord. Daarin staan een aantal belangrijke thema’s hebben benoemd voor de komende periode. De ontwerp-begroting is al besproken en beoordeeld in sessies op 13 september en 18 oktober en daarbij bleek, dat alle fracties over het algemeen tevreden zijn over de wijze waarop het college met name het raadsakkoord heeft ‘ingekleurd’ in zijn financiële voornemens.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag lichten de fracties in een algemene beschouwing hun standpunten over de begroting toe. Daarna worden mogelijke wijzigingen of voorstellen toegelicht. Het college van burgemeester en wethouders geven vervolgens hun reactie, waarna de raadsleden kunnen debatteren over de mogelijke wijzigingen en voorstellen (amendementen en moties). Uiteindelijk stelt de raad de Begroting 2019 vast.

Zie voor de agenda en alle stukken www.velsen.nl